VEDTÆGTER FOR SKØJTE- OG SPORTS FORENING NORD


§1 - Navn og hjemsted
Skøjte og Sports Forening Nord er stiftet den 22. juli 2014 og har hjemsted i Frederikshavn
kommune. Foreningen er medlem af Dansk Skøjte Union (DSU) og skal følge DSU’s love og regler.


§2 - Formål
Foreningens formål er at dyrke skøjtning og sportsaktiviteter med udgangspunkt i fællesskabet og
det sociale liv i foreningen, samt udbrede kendskabet til disse aktiviteter. Der lægges stor vægt på,
at foreningen er åben for alle. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst
til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Skøjte og Sports Forening Nord ønsker at
inddrage alle niveauer inden for kunstskøjtning, så den enkelte løber udvikler sig positivt; både
fysisk og psykisk, socialt og kulturelt, og løberen tilbydes at kunne nå sit sportslige mål.


§3 – Medlemskab
Alle aktive personer, der tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlemmer. Personer,
som ikke er aktive i Skøjte og Sports Forening Nord, kan optages som passive medlemmer. At være
aktiv betyder, at man skøjter på et af foreningens hold. Optagelse af medlemmer under 18 år
kræver samtykke fra forældre/værge.


Stk. 1: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og regler og leve op til
foreningens formålsbestemmelse jfr. §2.


Stk. 2: Med medlemskab i foreningen følger en række medlemsforpligtelser for og forventninger til
medlemmet og dennes forældre/værge.


Stk. 2a: Frivillighed i foreningen er en vigtig præmis for at kunne lave og drive en god forening til
glæde for alle, hvorfor dette indgår som en klar forventning ved indmeldelsen, at medlemmet
og/eller forældre/værge er villige til at hjælpe til i det omfang, det er muligt.


Stk. 2b: Et godt klubmiljø og fællesskab er afgørende for alles trivsel i foreningen, hvorfor man som
medlem og forældre/værge har en forpligtelse, at man til enhver tid udviser almindelig god
opførsel, pli og respekt for andre medlemmer, forældre, trænere, bestyrelsesmedlemmer, frivillige
og øvrige personer i og omkring foreningen og andre klubber. Denne forpligtelse gør sig også
gældende på foreningens sociale medier, hvor der til enhver tid skal anlægges en sober og
respektfuld tone over for alle.


§4 - Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket.


§5 - Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst en måneds varsel til udgangen
af en kontingentperiode. I modsat fald hæfter medlemmet for den kommende kontingentperiode.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med
foreningen afvikles. Har medlemmet lejet klubskøjter, er medlemmet ved udmelding pålagt at
følge regelsættet for returnering af klubskøjter.

Stk. 1: Ifm. udmeldelse af foreningen med ønske om indmeldelse i anden skøjteklub henvises i
øvrigt til Dansk Skøjte Unions reglement for klubskifter.


§6 - Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 1: Kontingentet opdeles i issæson og off-icesæson. Det står medlemmet frit for, om man
ønsker at deltage i off-icesæson.
Stk. 2: Kontingentet beregnes i hele kalendermåneder. Kontingentet skal være betalt inden
udgangen af forfaldsmåneden. Overskrides forfaldsdatoen opkræves et rykkergebyr fastsat af
bestyrelsen.
Stk. 3: Ifm. indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdatoen og de resterende dage i den
måned, medlemmet er meldt ind, hvorefter medlemmet betaler efter den gældende
kontingentsats.
Stk. 4: Er der tale om force majeure eller andre opsættende forhold kan bestyrelsen beslutte, at
der reduceres i kontingentet i en kortere eller længere periode.
Stk. 5: Er der ligeledes tale om, at sæsonen kan forlænges, kan bestyrelsen beslutte, at der
opkræves ekstra i kontingent.


§7 - Restance
Foreningen har to typer af restancer: Kontingentrestance og øvrige restancer. Øvrige restancer er
bl.a. rykkergebyrer, manglende betaling af leje for klubskøjter, diverse deltagergebyrer mv.
Stk. 1: Kommer et medlem i kontingentrestance med mere end 30 dage, uden der ligger en anden
forudgående skriftlig aftale herom, taber medlemmets sin ret til at deltage i foreningens træninger,
interne konkurrencer og alle øvrige aktiviteter. Medlemmet kan heller ikke længere deltage i
eksterne konkurrencer og aktiviteter, hvor medlemmet stiller op for foreningen.
Stk. 2: For at et medlem kan udelukkes midlertidigt pga. kontingentrestance skal foreningen senest
8 dage før, udelukkelsen træder i kraft, meddele dette skriftligt, hvoraf det tydeligt fremgår med
dato for udelukkelsens ikrafttræden og, hvad medlemmet skal gøre for at opretholde sin ret.
Stk. 3: En eventuel midlertidig udelukkelse pga. kontingentrestance fortsætter, så længe restancen
ikke er betalt. Dog højest 90 dage – se stk. 4. Først når indbetalingen af restancen bekræftes af
kassereren som værende modtaget af foreningen, kan medlemmet igen deltage i alle interne og
eksterne aktiviteter.
Stk. 4: Ved fortsat kontingentrestance udover 90 dage udmeldes medlemmet af foreningen med
udgangen af den løbende kontingentperiode. I denne situation er medlemmet stadig forpligtet til
at efterleve vedtægternes §5 om udmeldelse. Dog skal medlemmet ikke indsende en
udmeldelsesblanket. Foreningen meddeler medlemmet eller forældre/værge udmeldelsen
skriftligt senest 14 dage før udmeldelsens ikrafttræden. Den udmeldte kan ikke på et senere
tidspunkt genindmeldes i foreningen, før den gamle restance er betalt.
Stk. 5: Alle øvrige restancer et medlem måtte have til foreningen, sættes på
kontingentopkrævningen for den kommende kontingentperiode. Betales restancen ikke, udmeldes
medlemmet umiddelbart efter fristen for indbetaling. Et evt. indbetalt kontingent for den
kommende periode tilbagebetales minus den skyldige restance. Herefter er medlemmet udmeldt
og stadig forpligtet til at efterleve vedtægternes §6 om udmeldelse.
Stk. 6:Foreningen kan til enhver tid ifm. skyldige restancer jfr. dansk lov søge at indkræve det
skyldige beløb ved hjælp af inkasso. Eventuelle udgifter til inkasso afholdes af medlemmet. Før en
inkassosag indledes, skal medlemmet med rimelighed have haft mulighed for at kunne indgå i
dialog og afvikle restancen til foreningen forinden.


§8 - Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende eller
dennes forældre/værge handler til skade for foreningen eller ikke overholder sine økonomiske
forpligtelser ift. foreningen.
Stk. 1: Et medlem udelukkes eller ekskluderes af foreningen, hvis et flertal af bestyrelsen stemmer
herfor.
Stk. 2: I sager om eksklusion og udelukkelse, som ikke vedrører restancer jfr. §7, har medlemmet
krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk. 3: I sager om eksklusion kan medlemmet på eget ønske få sin eksklusion prøvet på
førstkommende generalforsamling, hvor efter eksklusionen sættes på dagsordenen som et særskilt
punkt. Medlemmet skal på generalforsamlingen gives mulighed for at fremføre sin side af sagen,
hvor også bestyrelsen skal fremføre deres grund(e) til eksklusionen. Et medlem er ekskluderet, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.


§9 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned.
Stk. 2: Indkaldelse med angivelse af en foreløbig dagsorden skal ske med senest tre ugers varsel
ved udsendelse af mail til alle foreningens medlemmer på den oplyste mail.
Stk 3: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt
skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4: Indkomne forslag udsendes sammen med den endelige dagsorden til alle medlemmer på
den oplyste mail, så dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 5: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, som ikke er i restance,
samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stk 6: Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år + 3 måneder til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Stk. 7: En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal,
og alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Stk. 8: Alle medlemmer af foreningen har taleret.
Stk. 9: Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem af foreningen i
mindst 180 dage regnet fra datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Er
medlemmet ikke fyldt 18 år, overgår stemmeretten til én forældre/værge.
Stk. 10: Valgbar til bestyrelsen og andre poster i foreningen er alle medlemmer eller deres
forældre/værge, hvis under 18 år, og som ikke er i restance jf. § 7. En valgbar person kan godt
vælges, selvom denne ikke er til stede, når der foreligger et skriftligt tilsagn om, at vedkommende
vil modtage valg til den foreslåede post.
Stk. 11: Afgivelse af sin stemme ifm. afstemninger kan kun ske ved personligt fremmøde og foregår
ved almindelig håndsoprækning. En afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et af de
fremmødte medlemmer ønsker det.
Stk. 12: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke
må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 13: Der vælges en referent på generalforsamlingen. Der udfærdiges et referat over
generalforsamlingens beslutninger og hovedtrækkene i de væsentligste diskussioner og spørgsmål.
Stk. 14: Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 5 dage efter afholdelse af den
ordinære generalforsamling, hvor efter referatet sendes ud til alle foreningens medlemmer.


§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Der skal indkaldes til
en ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen stemmer for med angivelse af det
emne, som ønskes behandlet.
Ligeledes skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst en 1/4 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske
herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Stk. 1: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter bestyrelsen har
modtaget begæringens modtagelse og indkaldes af bestyrelsen med senest tre ugers varsel ved
udsendelse af den endelige dagsorden for, hvad der skal behandles til alle foreningens medlemmer
på den oplyste mail.
Stk. 2: For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser
som for den ordinære generalforsamling. Der kan ikke behandles andet end de(t) punkt(er), der
gav anledning til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 11 - Bestyrelsen, dens arbejder og virke
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Herudover vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.
Stk. 1: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand, en kasserer og
en sekretær. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen.
Stk. 2: Der må ikke sidde to eller flere medlemmer i bestyrelsen fra samme husstand.
Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.
Stk. 5: I bestyrelsen gælder princippet for almindeligt flertal ifm. afstemninger. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter
foreningen i henhold til nærværende vedtægter.
Stk. 6:Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
Stk. 7: I udvalg, hvor bestyrelsesmedlemmer er repræsenterede, har det enkelte
bestyrelsesmedlem en særlig opgave i at være bindeled imellem udvalget og bestyrelsen. Således
skal alle beslutninger, drøftelser og diskussioner i udvalget være fuldt transparente for resten af
bestyrelsen.
Stk. 8: Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide indtræder den valgte suppleant som nyt,
fuldgyldigt bestyrelsesmedlem med stemmeret.


§13 - Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal i februar måned afgive regnskabet for
det foregående år til revisoren. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Stk. 1: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant og alle medlemmer i foreningen kan til enhver tid bede
om at se foreningens regnskab. Ved anmodning herom rettes henvendelse til formanden og
kassereren.


§ 14 - Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år forud for den ordinære generalforsamling gennemgå regnskabet og påse, at
beholdningerne er til stede.
Stk. 1: Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.
Stk. 2: Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 15 - Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden.
Stk. 1: Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000 kræves underskrift af formand og kasserer i
forening.
Stk. 2: Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 20.000 godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 4: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som
påhviler foreningen.
Stk. 5: Kassereren har prokura til foreningens bankbeholdninger og forpligtes samtidig til at oplyse
den øvrige bestyrelse


§ 16 - Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.


§ 17 - Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Stk 1: Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, for at den
ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk 2: For at forslaget om opløsning kan vedtages, kræves, at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er
for foreningens opløsning.
Stk. 3: Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om
opløsning af foreningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antallet af
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4: I tilfælde af foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, som er optjent som
konsekvens af kommunale tilskud, tilfalde Frederikshavn Kommune. Ved en folkeoplysende
forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved
foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål. Man kan i tilfælde opløsning
på en generalforsamling træffe beslutning om, hvilket formål, eller til hvem pengene skal gå. Det
gælder også, hvis foreningen har løsøre eller andet.


Således vedtaget på Skøjte og Sports Forening Nords generalforsamling d. 06/09-2022

      ©2021 | Skøjte og Sportsforening Nord | info@sosnord.dk | 40 50 53 95